ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ4/2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ4/2017 Ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ) της υπ'αριθμ. 1733/9-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ1ΩΟΡΣΔ-2ΗΠ) ανακοίνωσης ΣΜΕ4/ 2017 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.