ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/ 2019 αναφορικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κοινοποιούνται οι σχετικοί πίνακες κατάταξης - επιλογής, απορριπτέων, για τον κωδικό θέσης 102: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πληροφορίες: κα Παλπάνα 2310261100