ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME6/2019 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ'αριθμ. 637/20-03-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ2/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΕΔΟΡΣΔ-Ω0Ζ) για σύναψη σύμβασης έργου δέκα (10) μηνών με ΔΕ Δημοσιογράφους.
(κωδικοί θέσεων: 601: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, 602: Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, 603: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 604: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, 605: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, 606: Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας).
Κατά των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει την Τρίτη 16-4-2019.