"Κατανόηση και έρευνα" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το πρόγραμμα εξετάζει την επιστημονική μέθοδο και τους τρόπους με τους οποίους τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται στα εργαστήρια και δίνεται έμφαση στην κριτική σκέψη και στην ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας, βάση επιστημονικών βάσεων.