"Συμπεριφορά εγκεφάλου" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Ερευνάται η συμπεριφορά του ελέγχου του εγκεφάλου και αντιστρόφως και πως το περιβάλλον επηρεάζει την δομή και την λειτουργία του εγκεφάλου.